REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RAMARO

Regulamin określa zasady działania Sklepu internetowego Usługodawcy, korzystanie z Usług, sposób składania Zamówień, a także prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Klientów.

Niniejszy Regulamin jest dostępny nieodpłatnie, na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem http://ramaro.sklep.pl w zakładce „Regulamin” oraz jest dołączany w formie załącznika do wiadomości elektronicznej potwierdzającej przyjęcie Zamówienia.

Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:

 1. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 1422);
 2. Ustawa z dnia z 23 kwietnia 1964. Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 380)
 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2015, poz. 2135).

Niniejszy Regulamin w żaden sposób nie ogranicza ani nie wyłącza praw Klientów wynikających z bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z powyższymi przepisami, zastosowanie mają w pierwszej kolejności przepisy bezwzględnie wiążące.

SPIS TREŚCI

DEFINICJE 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE 3

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 3

PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE INTERNETOWYM 6

PRODUKTY – PŁATNOŚCI, CENY, DOSTAWA 7

REKLAMACJE 9

DANE OSOBOWE 10

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 13

DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte zostały słowa wskazane poniżej, należy nadawać im następujące znaczenie:

Formularz zamówienia – Usługa za pośrednictwem której możliwe jest składanie przez Klienta Zamówień w Sklepie internetowym, w szczególności poprzez dodawanie Produktów do elektronicznego koszyka zakupów oraz określanie specyfikacji Umowy sprzedaży

Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiających porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużących osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi

Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a także jednostka organizacyjna, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawna lub osoba prawna, która zawarła z Usługodawcą Umowę sprzedaży albo która jest zainteresowana zawarciem Umowy sprzedaży

Konfigurator – Usługa dostępna w Sklepie internetowym umożliwiająca spersonalizowanie Zamówienia poprzez indywidualny dobór parametrów Produktów

Produkt – towar, w szczególności meble wysokiej jakości, będący przedmiotem Umowy sprzedaży, prezentowane w Sklepie internetowym

Regulamin – niniejszy dokument z dnia 1 sierpnia 2017 r.

Sklep internetowy – platforma internetowa http://ramaro.sklep.pl. za pomocą której Klient jest uprawniony do korzystania z Usług, składania Zamówień oraz zawierania Umów sprzedaży z Usługodawcą

Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Klientem, a Usługodawcą

Umowa sprzedaży – umowa zawarta pomiędzy Klientem, a Usługodawcą, której przedmiotem jest nabycie Produktów po cenie określonej w Zamówieniu;

Usługa – wszelkie działania świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę,

Usługodawca – Robert Jóźwiak, Radosławem Jóźwiak prowadzący działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej pod nazwą „Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe RAMARO Robert Jóźwiak, Radosław Jóźwiak” z siedzibą w Paczkowie przy ul. Polnej 5, 62-021 Paczkowo, NIP: 777-211-58-76 REGON: 630-838-333

Zamówienie – oferta złożona przez Klienta za pośrednictwem Formularza zamówienia przez którą Klient wyraża chęć zawarcia Umowy sprzedaży na warunkach wskazanych w Formularzu zamówienia

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy działający pod adresem http://ramaro.sklep.pl. jest prowadzony przez Usługodawcę.
 2. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontakt@ramaro.sklep.pl., telefonicznie pod numerem +48 783 606 200. oraz korespondencyjnie pod adresem: ul. Polna 5, 62-021 Paczkowo.
 3. Klient zobowiązuje się do korzystania z Usług oraz Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Wszelkie informacje zamieszczane w Sklepie internetowym dotyczące Produktów udostępnianych przez Usługodawcę nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Informacje te stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży.
 5. Usługi Usługodawcy oraz sprzedaż Produktów prowadzona za pośrednictwem Sklepu internetowego są świadczone dla podmiotów niebędących konsumentami.

§2

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługodawca za pośrednictwem Sklepu internetowego umożliwia korzystanie z jego funkcjonalności, w szczególności z następujących nieodpłatnych Usług, niewymagających posiadania konta:
 1. Formularz zamówienia – Usługa jednorazowa rozpoczynająca się wraz z dodaniem do elektronicznego koszyka zakupów pierwszego Produktu, a kończąca się w momencie złożenia Zamówienia, po kliknięciu w pole „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub z chwilą rezygnacji ze złożenia Zamówienia;
 2. Formularz kontaktowy – jednorazowa Usługa umożliwiająca wysłanie do Usługodawcy wiadomości tekstowej za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 3. Konfigurator – Usługa rozpoczynająca się z momentem doboru pierwszego spersonalizowanego parametru Produktu, trwająca aż do zakończenia przez Klienta doboru wszystkich wybranych przez niego parametrów.
 1. Korzystanie z Usług wymienionych w §2 ust. 1 może przewidywać uprzednie zaakceptowanie Regulaminu oraz podaniu danych wskazanych, dla danego rodzaju Usługi.
 1. Usługodawca umożliwia Klientowi założenie konta w Sklepie internetowym. Konto Klienta zostaje utworzone po przekazaniu danych osobowych, o których mowa §6 ust. 3 pkt 2) lub danych przedsiębiorstwa. Konto umożliwia Klientowi sprawniejsze i szybsze składanie Zamówień w Sklepie internetowym, poprzez automatyczne uzupełnianie Formularza zamówienia o dane podane wcześniej przez Klienta.
 2. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 3. Prawidłowe korzystanie z Usług jest uzależnione od łącznego spełnienia po stronie Klienta co najmniej następujących wymagań technicznych:
 1. korzystanie z urządzenia komputerowego klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (np. Linux, Mac OS, Windows lub podobny) lub innego urządzenia umożliwiającego uzyskanie dostępu i przeglądanie Internetu, w szczególności urządzenia mobilnego (telefon komórkowy, palmtop, smartfon, tablet itp.);
 2. dostęp do Internetu;
 3. przeglądarka internetowa Internet Explorer 10 lub nowszy, Mozilla Firefox 14.01 lub nowszy, Google Chrome 10 lub nowszy, Opera (wymogiem koniecznym konfiguracji przeglądarki jest obsługa dokumentów HTML oraz akceptacja plików „Cookies”), oraz konieczność włączonej obsługi javascript w przeglądarce internetowej;
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w funkcjonowaniu Usług wynikających z niespełnienia przez Klienta wymagań technicznych.
 1. Spełnienie niektórych wymagań technicznych określonych w §2 ust. 5 może wiązać się z koniecznością poniesienia opłat, w szczególności uzyskania dostępu do sieci Internet. Wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymagań technicznych leżą po stronie Klienta.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z momentem skorzystania z dowolnej Usługi udostępnionej przez Usługodawcę i po uprzedniej akceptacji Regulaminu przez Klienta.
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia opłat od dowolnych Usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego lub wprowadzenia nowych płatnych Usług.  Wysokość opłat oraz zasady ich uiszczania określone zostaną poprzez zmianę Regulaminu na zasadach opisanych w § 9.
 4. Zakazuje się dostarczania i rozpowszechniania przez Klienta w Sklepie internetowym lub za jego pośrednictwem treści bezprawnych. Klient zobowiązuje się do niezamieszczania i nieprzesyłania treści lub odnośników do stron internetowych:
 1. naruszających prawa i dobra osób trzecich;
 2. wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, kulturowej oraz dotyczącej orientacji seksualnej;
 3. niezgodnych z zasadami powszechnie przyjętymi w społeczności internetowej;
 4. reklamowych, propagujących pornografię lub przemoc;
 5. naruszających prawa uczciwej konkurencji.
 1. Klient nie może za pośrednictwem Sklepu internetowego podejmować działań reklamowych lub promocyjnych jakichkolwiek towarów bądź usług, bez uzyskania wyraźnej, pisemnej zgody od Usługodawcy.
 1. Usługodawca ma prawo usunąć z Sklepu internetowego treści zamieszczone przez Klienta, jeżeli będą one naruszały postanowienia §2 ust. 10-11.
 2. Klient zobowiązuje się powstrzymać się od wszelkich działań mogących utrudnić dostęp do Sklepu internetowego lub Usług innym Klientom oraz działań zakłócających lub uniemożliwiających funkcjonowanie Sklepu internetowego oraz Usług, w szczególności Klient zobowiązuje się nie zakłócać działania systemów komputerowych, serwerów i sieci Usługodawcy.
 3. Usługodawca podejmuje działania mające na celu ciągłość funkcjonowania Sklepu internetowego. Usługodawca zastrzega jednak, że w funkcjonowaniu Sklepu internetowego mogą wystąpić przerwy w celu jego aktualizacji, danych w nim zawartych, naprawienia błędów lub dokonania innych prac technicznych.
 4. Wszelkie treści zamieszczane w Sklepie internetowym przez Klientów nie są w żaden sposób sprawdzane bądź filtrowane przez Usługodawcę przed ich udostępnieniem w Sklepie internetowym, ani w sposób fizyczny ani z wykorzystaniem jakiegokolwiek programu.
 5. Usługi są dostępne dla Klienta także za pośrednictwem konta w Sklepie internetowym. Konto Klienta jest tworzone na żądanie Klienta i po udostępnieniu jego danych oraz akceptacji Regulaminu.
 6. Klient uzyskuje dostęp do konta w Sklepie internetowym, po otrzymaniu od Usługodawcy wiadomości elektronicznej zawierającej link aktywacyjny konta, po uprzednim przesłaniu zgłoszenia rejestracyjnego za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 7. Klient może wysłać za pośrednictwem Sklepu internetowego prośbę o przypomnienie hasła do konta, korzystając z zakładki „Przypomnij hasło”. W tym celu konieczne jest podanie adresu poczty elektronicznej Klienta wskazanego podczas zgłoszenia rejestracyjnego. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Klienta hasła do konta osobom trzecim.
 8. Z jednego adresu poczty elektronicznej oraz hasła dostępu do konta, może jednocześnie korzystać tylko jeden podmiot.
 9. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Usługodawcy o przypadkach naruszenia jego praw w związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego lub Usług.
 10. W przypadku stwierdzenia, że Klient dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Usługodawcy, a w szczególności jego dobre imię, Usługodawca może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego. 
 11. Usługodawca zaznacza, iż dostęp do Sklepu internetowego lub poszczególnych Usług  może być ograniczony czasowo lub wyłączony ze względu na przyczyny techniczne lub awarie. O każdej przerwie technicznej lub awarii, a także przewidywanym czasie ich trwania, Usługodawca będzie niezwłocznie informował Klienta w sposób zwyczajowo przyjęty. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy techniczne były w miarę możliwości przeprowadzane w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej.
 12. Usługodawca nie ma wpływu na treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach niebędących własnością Usługodawcy, do których hiperłącza zawarto w Sklepie internetowym. Usługodawca nie ma wpływu na niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy będących następstwem wadliwego sprzętu lub oprogramowania Klienta.
 13. Wszelkie reklamacje dotyczące Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę na podstawie niniejszego Regulaminu, Klient może składać:
 1. W formie pisemnej na adres korespondencyjny Usługodawcy;
 2. W formie wiadomości elektronicznej na adres: kontakt@ramaro.sklep.pl.
 1. Składając reklamację Klient może, w celu przyspieszenia jej rozpoznania wskazać:
 1. swoje oznaczenie (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej);
 2. przedmiot reklamacji;
 3. okoliczności uzasadniające reklamację.
 1. Usługodawca przystępuje do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.
 1. Rozstrzygnięcie w przedmiocie reklamacji zostanie przekazane Klientowi na adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny podany przez niego w reklamacji.
 2. Reklamacja o której mowa w niniejszym paragrafie dotyczy jedynie zgłaszania przez Klienta zastrzeżeń związanych ze Świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Umowy. Procedura reklamacyjna dotycząca Umowy sprzedaży oraz Produktów opisana została w § 5.
 3. Klient może wypowiedzieć Umowę na świadczenie wszystkich lub pojedynczych Usług, poprzez wysłanie wiadomości o wypowiedzeniu na adres: kontakt@ramaro.sklep.pl. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy, jednak nie jest równoznaczne z wypowiedzeniem lub odstąpienie od Umowy sprzedaży, na podstawie której Klient dokonał zakupu Produktów.

§3

PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Zamówienia w sklepie można składać w każdym czasie, za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 2. Procedura złożenia Zamówienia wymaga łącznego spełnienia następujących czynności:
 1. wyboru Produktów gotowych lub spersonalizowanych z użyciem Konfiguratora poprzez dodanie ich do elektronicznego koszyka zakupów; Produkt jest dodany do koszyka po kliknięciu przez Klienta w pole „Dodaj do koszyka”;
 2. wypełnienia pól Formularza zamówienia, w zakresie:
 1. danych osobowych o których mowa w §6 ust. 3 pkt 1) lub danych przedsiębiorstwa Klienta niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży;
 2. miejsca dostawy Produktu;
 3. preferowanego sposobu dostawy Produktu, spośród realizowanych przez Sklep internetowy;
 4. wskazania sposobu płatności za Produkt dostępnych w Sklepie internetowym;
 1. akceptacji Regulaminu przez Klienta poprzez odznaczenia odpowiedniego pola;
 1. kliknięcie w pole „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 1. Do czasu zakończenia procedury składania Zamówienia opisanego w §3 ust. 2, Klient może modyfikować zakres Zamówienia lub całkowicie z niego zrezygnować.
 1. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta, Usługodawca wysyła do Klienta, na adres poczty elektronicznej podany przez niego w Zamówieniu, potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji. Wiadomość o której mowa w niniejszym ustępie wyszczególnia istotne elementy Zamówienia złożonego przez Klienta. Do w/w wiadomości Usługodawca dołącza w formie załącznika Regulamin. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności wskazanego w §4 ust. 1 pkt 3), wysłanie potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji następuje dopiero, po uzyskaniu przez Usługodawcę informacji od banku, o zawarciu umowy kredytowej.
 2. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z momentem potwierdzenia Zamówienia przez Usługodawcę względem Klienta, o którym mowa w §3 ust. 4.
 3. Usługodawca informuję Klienta o braku przyjęcia Zamówienia do realizacji, jeżeli na dzień jego otrzymania nie posiada on Produktów o specyfikacji wskazanej w Formularzu zamówienia lub po stronie Usługodawcy wstępują inne przeszkody uniemożliwiające mu prawidłową realizację Zamówienia. Informacja o braku przyjęcia Zamówienia do realizacji ma formę wiadomości elektronicznej przesłanej na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany przez niego w Formularzu zamówienia.
 4. Jeżeli Klient, przed otrzymaniem od Usługodawcy wiadomości o braku przyjęcia Zamówienia do realizacji, dokonał na rzecz Usługodawcy jakiejkolwiek wpłaty środków pieniężnych, a nie doszło do zawarcia Umowy sprzedaży, Usługodawca jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu tej kwoty na rzecz Klienta. Jednak w przypadku, gdy przed dokonaniem zwrotu środków na rzecz Klienta, Usługodawca poweźmie informację o dostępności Produktu lub ustaniu innych okoliczności uniemożliwiających przyjęcie Zamówienia do realizacji, może on za zgodą Klienta, zatrzymać wpłacone środki i zaliczyć tytułem płatności za Produkt.

§4

PRODUKTY – PŁATNOŚCI, CENY, DOSTAWA

 1. Usługodawca umożliwia, w momencie składania Zamówienia, wybór następujących płatności za Produkty:
 1. Przedpłata przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy;
 2. płatność kartą płatniczą lub kredytową w systemie płatności on-line za pośrednictwem instytucji płatniczej uprawnionej do przeprowadzania takich transakcji zgodnie z przepisami prawa;
 3. płatność w systemie ratalnym – Klient wybierając tę formę płatności jest automatycznie przekierowywany z Serwisu na stronę banku współpracującego z Usługodawcą, w celu wypełnienia elektronicznego wniosku kredytowego; po pozytywnej weryfikacji wniosku i podpisaniu umowy pomiędzy Klientem, a bankiem, Usługodawca przystąpi do realizacji Zamówienia;
 1. Dokonanie wyboru płatności prze Klienta następuje podczas wypełniania Formularza zamówienia. Usługodawca nie odpowiada za sposób świadczenia usługi wskazanej w §4 ust. 1 pkt 3), w szczególności za ofertę i warunki udzielanego kredytu.
 1. W przypadku wyboru sposobu płatności wskazanego w §4 ust. 1 pkt 1) albo 2), termin płatności powinien nastąpić niezwłocznie, jeszcze przed otrzymaniem przez Klienta wiadomości potwierdzającej przyjęcie przez Usługodawcę Zamówienia do realizacji. Płatność dokonana w sposób opisany powyżej jest zaliczana przez Usługodawcę na poczet tej Umowy sprzedaży.
 2. W przypadku braku dokonania przez Klienta płatności za Produkt w terminie wskazanym w §4 ust. 3 w związku z wyborem sposobu płatności o którym mowa w §4 ust. 1 pkt 1) albo 2), Zamówienie ulega anulowania, a Umowa sprzedaży nie zostaje zawarta. W takiej sytuacji, jeżeli Klient otrzymał Produkt, lecz za niego nie zapłacił we wskazanym terminie, jest zobowiązany do niezwłocznego odesłania lub oddania go na adres Usługodawcy.
 3. Numer konta na który Klient może dokonać płatności za Produkt jest podawany przez Usługodawcę w procesie składania Zamówienia.
 4. Ceny Produktów uwidocznione w Sklepie internetowym są cenami brutto i zawierają w sobie podatek od towarów i usług. Ceny Produktów są wskazane w walucie polskiej. Ceny Produktów nie zawierają w sobie kosztów ich dostawy.
 5. Całkowita opłata za Produkt uwidoczniona jest zawsze w Formularzu zamówienia i podana do wiadomości Klienta, przed złożeniem przez niego Zamówienia. Na całkowitą opłatę składają się: cena Produktu oraz koszty dostawy.
 6. Usługodawca może organizować w Sklepie internetowym akcje promocyjne oraz wyprzedaże Produktów na zasadach wskazanych w odrębnych przepisach. Warunki akcji promocyjnych lub wyprzedaży Produktów są każdorazowo udostępniane przez Klienta w sposób zwyczajowo przyjęty.
 7. Usługodawca ma prawo do zmiany cen Produktów w każdym czasie, z zastrzeżeniem, iż zmiana ceny Produktu nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed zmianą ceny dotyczącej Produktu.
 8. Do każdego zrealizowanego Zamówienia Usługodawca dołącza dokument potwierdzający nabycie Produktu przez Klienta tj. fakturę VAT.
 9. Wszystkie Produkty sprzedawane przez Usługodawcę są oryginalne i fabrycznie nowe.
 10. Realizacja Zamówienia następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 25 dni roboczych od daty zawarcia Umowy sprzedaży dla Produktów wybranych z użyciem Konfiguratora oraz 14 dni roboczych od zawarcia Umowy sprzedaży dla pozostałych Produktów.
 11. Dostawa Produktów odbywa się odpłatnie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 12. Dostawa odbywa się w dni robocze za pośrednictwem kuriera, z którym Usługodawca ma zawartą stosowną umowę o współpracy.

§5

REKLAMACJE

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za Produkty, na zasadach rękojmi określonych w Kodeksie cywilnym. Usługodawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na sprzedawane Produkty. Szczegółowe warunki gwarancji określane są w karcie gwarancyjnej dołączanej każdorazowo do dostarczanego Produktu.
 2. Produkty dostarczane Klientowi powinny być wolne od wad fizycznych lub prawnych.
 3. Klient może składać reklamacje dotyczące zakupionych Produktów, w sposób i w terminach przewidzianych przepisami prawa. W celu złożenia reklamacji Klient powinien wysłać do Usługodawcy w formie elektronicznej na adres kontakt@ramaro.sklep.pl informację o chęci zgłoszenia reklamacji. Po otrzymaniu przez Usługodawcę zgłoszenia od Klienta, Usługodawca odsyła do niego formularz reklamacyjny, który Klient powinien wypełnić i odesłać z powrotem do Usługodawcy w formie elektronicznej na adres: kontakt@ramaro.sklep.pl. Do formularza reklamacyjnego, Klient powinien dołączyć zdjęcia reklamowanego Produktu z uwidocznionymi wadami. Powyższe nie dotyczy wad, których stwierdzenie wymaga rzeczywistego zbadania Produktu.
 4. Wraz ze złożeniem reklamacji Klient zobowiązany jest także zwrócić Produkt będący jej przedmiotem. Koszty dostarczenia Produktu do Usługodawcy ponosi Klient, z zastrzeżeniem, iż w sytuacji uwzględnienia reklamacji, Usługodawca zwraca Klientowi w/w koszty.
 5. Reklamacja rozpatrywana jest bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia wraz z Produktem. W tym celu Usługodawca zastrzega sobie możliwość bezpośredniego kontaktu z Klientem w formie telefonicznej lub elektronicznej.
 6. O uwzględnieniu bądź odrzuceniu reklamacji Klient informowany jest telefonicznie lub na pomocą wiadomości elektronicznej na adres bądź numer podany w formularzu reklamacyjnym.
 7. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Usługodawcę do zwrotu kwot wpłaconych przez Klienta tytułem nabycia Produktu, Usługodawca zwraca środki niezwłocznie na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego Produktu, która jest wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech lub jego funkcjonowania.
 9. W przypadku złożenia reklamacji Produktu, Klient proszony jest o dołączenie do zwracanego Produktu, dowodu jego zakupu, celem uprawdopodobnienia dokonania transakcji z Usługodawcą. Dla wypełnienia powyższego, wystarczające jest przesłanie do Usługodawcy skanu dokumentu, na etapie wysyłania formularza reklamacyjnego.

§6

DANE OSOBOWE

 1. Do przetwarzania danych osobowych przedsiębiorców stosuje się odpowiednie przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych, w związku z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz postanowieniami Regulaminu.
 2. Korzystanie z Usług funkcjonujących w Sklepie internetowym oraz zawieranie Umów sprzedaży na odległość, wymaga udostępnienia przez Klienta, będącego osobą fizyczną, informacji z których niektóre mogą stanowić jego dane osobowe.
 3. Usługodawca będzie przetwarzał następujące dane osobowe Klienta będącego osobą fizyczną:
 1. dla Usługi Formularza zamówienia:
 1. imię,
 2. nazwisko,
 3. numer telefonu,
 4. adres poczty elektronicznej,
 5. adres do wysyłki,
 1. w celu założenia konta w Sklepie internetowym:
 1. imię,
 2. nazwisko,
 3. numer telefonu,
 4. adres poczty elektronicznej,
 5. adres do wysyłki;
 6. hasło, o ile będzie on stanowiło danę osobową w rozumieniu art. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych;
 1. dla Usług Formularz kontaktowy:
 1. imię;
 2. nazwisko;
 3. numer telefonu;
 4. adres poczty elektronicznej.
 1. Wszelkie informacje uzyskiwane od Klienta, a stanowiące jego dane osobowe, są przetwarzane w celu podjęcia niezbędnych czynności przed zawarciem Umowy lub Umowy sprzedaży na żądanie Klienta oraz w celu realizacji tych umów, w tym świadczenia Usług, które mogą być nimi objęte. Wobec tego w stosunku do tych danych osobowych, nie jest konieczne wyrażanie przez Klienta zgody na ich przetwarzanie, z wyłączeniem zgody na przesyłanie Informacji handlowych.
 1. Usługodawca może dostarczać Klientowi Informacje handlowe, tylko gdy Klient wyrazi na to zgodę poprzez zaznaczenie stosownego pola podczas wypełniania Formularza zamówienia.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest zawsze dobrowolne, aczkolwiek nieudostępnienie danych będzie skutkować brakiem możliwości korzystania z Usług lub zawarcia Umowy sprzedaży.
 3. Skorzystanie z Usługi wskazanej w §2 ust. 1 pkt 2) oraz podanie danych osobowych w celu chęci skorzystania z tej Usługi, nie jest warunkiem koniecznym do zawarcia Umowy sprzedaży.
 4. Usługodawca jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych w stosunku do danych osobowych udostępnionych mu przez Klienta w zakresie niezbędnym do korzystania z Usług lub zawarcia Umowy sprzedaży.
 5. Usługodawca będzie przetwarzał do celów statystycznych i marketingowych następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z Usług świadczonych drogą elektroniczną:
 1. oznaczenie identyfikujące Klienta logującego się do Sklepu internetowego za pośrednictwem konta;
 2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub systemu teleinformatycznego, z którego korzystał Klient;
 3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług przez Klienta;
 4. informacje o skorzystaniu przez Klienta Usług.
 1. Dla celów uzyskania danych, o których mowa w §7 ust. 9 Klient wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę na jego urządzeniach (komputerach, smartfonach, tabletach itp.) plików typu „Cookies” niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usług przez Usługodawcę, a także logów serwera www przez operatora hostingowego OVH Sp. Z o.o, ul. Szkocka 5 lok. 1 – 54-402 Wrocław, NIP: 899-25-20-556.                                                                                                                  
 1. Klient może wycofać zgodę wskazaną w §7 ust. 10, za pomocą ustawień używanej przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta urządzeniu telekomunikacyjnym. Cofnięcie wskazanej zgody może powodować niemożność dalszego świadczenia Usług przez Usługodawcę.
 2. Pliki „Cookies” wykorzystywane są w zakresie niezbędnym do działania Sklepu internetowego jak np. przechowywania identyfikatora sesji i zapamiętywania preferencji Klienta, czy zapewniania poprawnego działania pewnych funkcjonalności Sklepu internetowego. Nie przechowują żadnych danych osobowych Klienta ani haseł w postaci jawnej. W ramach Sklepu internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pliki Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 3. Dane udostępniane przez Klienta mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym usługi dotyczące przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Usługodawca w tym zakresie współpracuje.
 4. Zarówno w czasie trwania Umowy, jak też po jej rozwiązaniu, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Klienta, które:
 1. są niezbędne do rozliczenia Umowy lub Umowy sprzedaży oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń z jej tytułu;
 2. są niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usług;
 3. są związane z prowadzeniem przez Usługodawcę marketingu bezpośredniego jego produktów bądź usług.
 1. Usługodawca udziela informacji o danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 1. Pliki Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient korzysta ze Sklepu internetowego. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Klienta lub czasie pozostawania na danej stronie.
 2. Usługodawca jako Administrator Danych Osobowych dba o ich bezpieczeństwo, w szczególności stosuje zabezpieczenia fizyczne i programowe danych w cel zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieuprawnionych. Do zabezpieczeń tych należą w szczególności:
 1. system bezpieczeństwa transmisji danych – dane Klienta, korzystającego z Usług, szyfrowane są przy użyciu co najmniej 128-bitowego klucza protokołu SSL;
 2. system kontroli dostępu do danych – jedynie Usługodawca lub Klient oraz upoważnione przez nich podmioty, mają dostęp do danych i treści umieszczanych w Sklepie internetowym;   
 3. system zabezpieczenia danych przed awarią urządzeń – wszelkie wprowadzone do Sklepu internetowego przez Klienta lub osoby przez niego upoważnione, dane lub treści, są przechowywane w sposób uniemożliwiający ich utratę, w tym przez regularne wykonywanie kopii zapasowych.

§8

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Sklep internetowy objęty jest ochroną wynikającą z praw autorskich, które należą do Usługodawcy lub podmiotów trzecich.
 2. O ile nie zaznaczono inaczej, autorskie prawa majątkowe do utworów (w szczególności grafik, oznaczeń, treści lub zdjęć) zamieszczonych w Sklepie internetowym przysługują Usługodawcy lub podmiotom trzecim względem których Usługodawca otrzymał zgodę na korzystanie z ich utworów. Korzystanie z utworów zamieszczonych w Sklepie internetowym jest uwarunkowane spełnieniem wymogów zawartych w odpowiednich przepisach prawa.
 3. Korzystanie z Usług nie przenosi na Klienta żadnych praw własności intelektualnej.
 4. Wszelkie opisy lub zdjęcia Produktów znajdujące się w Sklepie internetowym nie pochodzące od Usługodawcy, są umieszczane wyłącznie w celach informacyjnych, w tym mają na celu przekazanie Klientowi wiadomości o cechach, rodzaju, jakości, przeznaczenia lub pochodzeniu Produktów lub w celach reklamy Produktów. Usługodawca korzysta w tym zakresie z wyłączeń ustawowych wskazanych w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawie Prawo własności przemysłowej pozwalających mu na korzystnie z cudzych utworów bez konieczności ubiegania się o zgodę twórców na ich wykorzystanie.

§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klient oświadcza, że uzyskał wyczerpujące informacje dotyczące funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usług, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu informatycznego, którym posługuje się Klient.
 2. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług jest związane z zagrożeniami charakterystycznymi dla takiego typu usług, w szczególności możliwością otrzymania niezamówionej informacji handlowej, obecnością wirusów komputerowych czy szkodliwego oprogramowania, oprogramowania szpiegującego działania Klienta w Internecie, a także możliwością narażenia na działania typu cracking lub phishing. Usługodawca dołożył starań w celu zminimalizowania wskazanych w niniejszym ustępie zagrożeń.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie.
 4. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Klientowi odbywać się będzie poprzez wysłanie stosownej informacji drogą elektroniczną do Klienta oraz umieszczenie na stronach Sklepu internetowego.
 5. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zmianie Regulaminu. Korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego lub Usług po wprowadzeniu zmian w Regulaminie równoznaczne jest z ich akceptacją.
 6. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie w terminie 7 dni od daty poinformowania o zmianach w sposób przyjęty w Regulaminie.
 7. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na realizację Umowy sprzedaży zawartej przed wejściem w życie zmian. Do Umowy sprzedaży mają zastosowanie te postanowienia Regulaminu, które obowiązywały w dniu jej zawarcia.
 8. Prawem właściwym dla oceny skutków prawnych stosowania Regulaminu, Umowy oraz Umowy sprzedaży jest prawo polskie.
 9. Regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2017 r.